رابطه بین برندسازی داخلی و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش واسط تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

52

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_133

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

Abstract:

سازمان ها انتظار دارند که کارکنان آنها پیشگامان نام تجاری کارفرمای خود و مفتخر به نام تجاری خود باشند. و همچنین به طور مداوم محصولات را در تمام نقاط ارائه دهند و به نفع کارفرما و سازمان صحبت کنند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین برندسازی داخلی و رفتارهای شهروندی سازمانی با نقش واسط تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان )مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد( صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد ۸۰( نفر( بودندکه با توجه به محدود بودن جامعهآماری، روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع سرشماری میباشد. در پژوهش حاضر برای اندازهگیری متغیرها از پرسشنامه های استاندارد شده اوزلیک و فیندیک )۲۰۱۴( استفاده شد است. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی)میانگین، درصد فراوانی( با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و آمار استنباطی )روش معادالت ساختاری( با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برندسازی داخلی بر تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان و تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج بیانگر نقش واسطه ای تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان در رابطه بین برندسازی داخلی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی منطقه هاشمی نژاد مشهد است.

Keywords:

برندسازی داخلی , رفتارهای شهروندی سازمانی , تناسب ارزشهای شخص با فرهنگ سازمان.

Authors

یوسفرمضانی
یوسف رمضانی

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

زهراکریمی
زهرا کریمی

عضو هیات علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران.

افسانهنوع پرست علی آبادی
افسانه نوع پرست علی آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ا یران.