تجدید نظر در نحوه برآورد ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه توزیععمومی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و کاهش تلفات سیستم

Publish Year:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

37

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED03_112

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401

Abstract:

یک از شاخص های مهم در بهره برداری از شبکه های توزیع عمومی ضریب بهره برداری Utilization Factor از ترانسفورماتورهای توزیع عمومی می باشد که متاسفانه در شرکت های توزیع کمتر به آن اهمیتمی دهند. ترانسفورماتورهای توزیع عمومی بایستی در ۸۵ درصد ظرفیتنامی خود مورد بهره برداری قرار بگیرند. بررسی بعمل آمده در شبکه توزیععمومی شهرستان اردبیل حاکی از آن است که متوسط ضریب بهره برداری ازترانسفورماتورهای توزیع عمومی حدودا ۴۰ درصد بوده که نشان دهندهسرمایه گذاری بلااستفاده و ایجاد تلفات اضافی در شبکه است. لذا بنظرمیرسد که با تجدید نظر در نحوه محاسبه ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیععمومی و بهبود ضریب بهره برداری بتوان گام مثبتی از لحاظ فنی –اقتصادی در شبکه های توزیع برداشت.در این مقاله با پیشنهاد استفاده از بارمتوسط منطقه بجای پیک بار در محاسبه ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع عمومی و بهبود ضریب بهره برداری بتوان گام مثبتی از لحاظ فنی –اقتصادی در شبکههای توزیع برداشت.در این مقاله با پیشنهاد استفاده از بارمتوسط منطقه بجای پیک بار در محاسبه ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیععمومی مطرح شده و تاثیر فنی و اقتصادی آن ارزیابی می شود.

Authors

نادر بدلی باروق

دفتر مهندسی و نظارتشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلاردبیل، ایران

بهروز صبحانی

دانشجوی دکترای برق قدرتشرکت مهندسی مشاور نیرواردبیل، ایران

حسین قدیمی

معاونت مهندسی و برنامه ریزیشرکت توزیع نیروی برق استان اردبیلاردبیل، ایران

سعیدبایرامی
سعید بایرامی

آموزشکده فنی و حرفه ای سماءدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلاردبیل، ایران