بررسی استعاره های مفهومی شب و صبح در کتاب گنجشک و جبرئیل نوشته سید حسن حسینی بر اساس نظریه زبان شناسی شناختی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

58

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LLCSCONF11_012

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

Abstract:

یکی از قدیمی ترین بافت های بلاغی در متن که از گذشته تاکنون در بین دانشمندان علوم بلاغی و علوم ادبی مورد بررسی قرار گرفته است، استعاره می باشد. در مقابل این استعاره که جنبه زیبایی شناسامه دارد، مدلی مدرد و جدید به نام استعاره مفهومی و شناختی مطرح می شود که برای اولین بار، لیکاف و جانسون آن ها را در کتاب« استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم» مطرح نمودند. این دیدگاه که به مکتب زبان شناختی شناختی تعلق دارد، استعاره نه صرفا یک مسئله برای تزئین کلام، بلکه آن را یک فرآیند ذهنی و مفهومی می بیند که مفاهیم انتزلعی را به مفاهیم ملموس و مناسب تبدیل می کند.یکی از شاعران حوزه ادبیات پایداری که آثارش از استعاره های مفهومی بی نسیب نیست و یکی از استعاره های مفهومی که در آثارش مطرح شده،استعاره های مفهومی و طرح واره های تصویری شب و صبح است. مبنای این تحقیق برای شناسایی استعاره های مفهومی شب و روز، کتاب گنجشک و جبرئیل بوده که مجموعه اشعارعاشورایی سید حسن حسینی می باشد. این تحقیق که با روش تحلیل کیفی انجام شده، ضمن بررسی و استخراج تمامی استعاره های مفهومی شب و صبح در این کتاب، در هر کدام از نگاشت ها به چهار استعاره رسیده که هر کدام را پس از بررسی بسامد گیری کرده است