بررسی رابطه بین خواص ژئومکانیکی سنگ آهک و مصرف انرژی در آسیاهای مواد خام تولید سیمان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC08_054

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

Abstract:

خواص مکانیکی ماده سنگ، نقش موثری در قابلیت خردایش و بالتبع مصرف انرژی در مرحله خردایشدارند. هدف این مطالعه نشان دادن تاثیر استفاده از خوراک زون های مختلف معدن آهک که دارای ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی متفاوتی هستند، بر کاهش میزان انرژی یا توان مصرفی آسیاهای مواد خام کارخانه سیمان است. با تقسیم بندی معدن آهک به ۷ زون مختلف بر اساس خواص ژئومکانیکی آن، بر روی هر نمونه آزمایشهای تعیین اندیس باند، بار افتان و مقاومت فشاری تک محوری انجام گرفته است. بر اساس نتایج، مقادیر اندیس باند زونهای مختلف معدن آهک از ۹/۸۲ (کمترین انرژی خردایش) تا ۱۳/۳۰ (سخت ترین زون) کلیووات ساعت بر تن، متغیر بوده است. مقدار پارامتر A*b حاصل از آزمایشهای بار افتان از ۴۴/۶۴ تا ۸۰/۳۶ متغیر بوده، که بر این اساس میتوان زونهای مختلف معدن آهک را در محدوده با سختی متوسط تا نرم، طبقه بندی نمود. همچنین کمترین و بیشترین مقدار مقاومت فشازی اندازهگیری شده برای نمونه های مختلف معدن آهک به ترتیب ۱۹/۸۰ و ۳۴/۶۸ کیلو پاسکال بوده است. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای مذکور، زونهای مختلف معدن بر اساس مصرف انرژی خردایش در آسیای مواد خام سیمان، طبقه بندی شده اند.

Keywords:

• بار افتان• اندیس کار باند• مقاومت فشاری• آهک• آسیای مواد خام سیمان

Authors

عطااله بهرامی

دانشیار فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

مریم چوبانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

فاطمه کاظمی

دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان

حجت حسین زاده

استادیار فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده محیط زیست، دانشگاه صنعتی ارومیه

حسن مومیوند

استاد تمام مکانیک سنگ، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

جعفر عبدالهی شریف

استاد تمام استخراج معدن، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه