بررسی اثر اعمال تنش اصلی متوسط در محاسبات پایداری شیب با نگرش ویژه بر شرایط اقتصادی معادن روباز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 135

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRMC08_085

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

Abstract:

یکی از مهمترین پارامترهای تاثیر گذار در شرایط اقتصادی معادن روباز زاویه شیب دیواره های پیت معدن است به طوری که شیب دیواره های معدن بیش از مقدار بهینه، احتمال وقوع یک شکست بزرگ در دیواره پیت افزایش میدهد و شیب دیواره های معدن کمتر از مقدار بهینه، منجر به افزایش نسبت باطله برداری و کاهش ارزش خالص فعلی معدن میشود. از طرفی مشخص شده است که تنش اصلی متوسط تاثیر زیادی در محاسبه خصوصیات مقاومت برشی محیط دارد به طوری که عدم اعمال اثر آن باعث طراحی محافظه کارانه پروژه ها میشود. بنابراین در این مقاله، با در نظر گرفتن معیار شکست سه محوره مقاومت جامع نشان داده شد که در مدلسازیهای عددی تحلیل پایداری شیب نیز الزم است اثر این تنش در نظر گرفته شود. نتایج نشان دادند که ضریب ایمنی دیواره های شیب دار پیت معادن تابعی از اثر تنش اصلی متوسط است. همچنین عدم اعمال اثر تنش اصلی متوسط در محاسبه شیب بهینه دیواره های پیت معدن باعث افزایش نسبت باطله برداری، کاهش عمق معدن کاری روباز )حد روباز و زیرزمینی( و در نتیجه کاهش ارزش خالص فعلی معدن میشود.

Keywords:

• تنش اصلی متوسط• پایداری شیب• معدن روباز• شرایط اقتصادی

Authors

احد علیخانی

دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

محسن طاهری مقدر

استادیار استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمید محمدی

استادیار مکانیک سنگ، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان