الگوهای بلوغ مدیریت پروژه: مسیر ارتقای سطح حکمرانی پروژه محور سازمان ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC16_048

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1401

Abstract:

امروزه سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه در سازمانها جهت اجرای هرچه بهتر پروژه ها و دستیابی به اهداف راهبردی امری حیاتی است.الگوهای بلوغ مدیریت پروژهی متعددی وجود دارد که بیشتر توسط سازمانهای مختلف مشاوره مدیریت پروژه ارائه شده اند. این الگوها را می-توان به عنوان ساختار و روشهایی که سازمان ها را برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز، استاندارد و منظمتر راهنمایی می کنند، درک کرد.روش پژوهش بررسی مستندات و مطالعات ادبیات مرتبط با الگوهای بلوغ مدیریت پروژه است. این مطالعات از منابع مختلف استخراج شده و دریک مستند با معرفی و سپس بررسی نقادانه ارائه شده است. در بررسی های انجام شده به مطالعه ای که معرفی جامعی از الگوهای بلوغ مدیریتپروژه مهم و پرکاربرد داشته باشد، مشاهده نشد که از این منظر مطالعه حاضر را متمایز می نماید. در این مقاله به معرفی ۱۲ الگوی معروف وپرکاربرد ارزیابی سطح بلوغ مدیریت پروژه سازمانها پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. هر یک از این الگوهابا توجه به حوزه کاری و شرایط سازمان، میتواند به عنوان الگوی مناسب تری برای سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه و سپس ارتقای سطح آندر سازمان برگزیده شود تا امکان هدایت و حکمرانی بهتر پروژه های سازمانی فراهم گردد.

Keywords:

مدیریت پروژه , الگوی بلوغ مدیریت پروژه , سطح بلوغ مدیریت پروژه , سنجش سطح بلوغ مدیریت پروژه , سازمان

Authors

فاطمه نوری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

امین حبیبی راد

استادیار، رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد