بررسی استراتژی های مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمند سازی کارکنان و تقویت توان رقابتی سازمان با رویکردAHP مورد مطالعه: مس سرچشمه

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

76

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM10_006

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

این پژوهش، با هدف بررسی استراتژی های مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمند سازی کارکنان و تقویت توان رقابتی سازمان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‬ها توصیفی محسوب می‎گردد. روشی که در این پژوهش به‎کارگرفته شده‎است، آمیزه ای از روش‎های تحقیق کتابخانه‬ای، میدانی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق پرسنل بخش اداری و مالی مجتمع مس سرچشمه می باشند که تعداد آنان ششصد نفر بودند انتخاب شد که نمونه آماری دویست و چهل نفر انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از تحقیق، از روش های آمار توصیفی برای توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق و در نهایت جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده و در بخش استنباطی از روش مدل سازی معادلات ساختاریSEM با رویکرد حداقل مربعات جزئی توسط نرم افزار Smart PLS ۲ استقاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن می باشد که استراتژی های مدیریت دانش موجب توانمندسازی کارکنان این شرکت و همچنین موجب تقویت توان رقابتی این شرکت شده است.

Keywords:

استراتژی های مدیریت دانش , مدیریت دانش , مدل سازی معادلات ساختاریSEM

Authors

جوادکهنوجی
جواد کهنوجی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

شهرامآریافر
شهرام آریافر

دانشگاه شهید باهنر کرمان