نقش اعتماد نهادی در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دوره شیوع پاندمی کرونا

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 156

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSMSSH01_009

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

نوشتار حاضر سعی دارد به تحلیل نقش اعتماد نهادی در مشارکت اجتماعی در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی در دوره شیوع پاندمی کرونا در کشور بپردازد. بدین منظور محقق از روش اسنادی استفاده کرده است. با مرور دقیق و نظام مند منابع و تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع و همچنین با استعانت از نظریه سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام، اینگلهارت و زتومپکا و همچنین مدل ابعاد اعتماد »هال« میتوان گفت که هرقدر اعتماد اجتماعی در ابعاد مختلف (وظیفه شنا سی، شایستگی، صداقت، رازداری و اعتماد جامع) به نهاد دولت و نهادهای علمی مرتبط با کووید ۱۹ (مانند نهاد علوم پزشکی) بیشتر باشد، میتوان انتظار داشت که میزان مشارکت آنها در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی نیز بیشتر شود. در نهایت محقق، راهکارهایی به منظور افزایش اعتماد نهادی و به تبع آن افزایش مشارکت اجتماعی در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی در راستای کنترل موثر پاندمی کووید ۱۹ ارایه کرده است.

Authors

منصوره مهدی زاده

استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور