ارزیابی نقش طلا به عنوان پناهگاه امن و پوشش ریسک بازار سهام ایران در پاندمی کووید - ۱۹

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 345

This Paper With 8 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAMS18_195

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1401

Abstract:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اثرات منفی ناشی از شیوع این ویروس بر بازار های مالی در سراسر جهان، در این پژوهش به بررسی ارزیابی نقش طلا به عنوان پناهگاه امن و پوشش ریسک برای بازار سهام ایران در دوران شیوع ویروس کرونا پرداختیم. در این راستا ابتدا پس از مطالعه پژوهش ها در بازار های پیشرفته و بازار های نوظهور، دارایی طلا به عنوان پناهگاه امن بالقوه برای بازار سهام ایران انتخاب شد. سپس با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته به ارزیابی مانایی متغیر ها پرداخته شد. همچنین با استفاده از آزمون ARCH به ارزیابی ناهمسانی واریانس پرداختیم. در نهایت با استفاده از روش رگرسیون چندکی و روش EGARCH به ارزیابی نقش طلا به عنوان پناهگاه امن و پوشش ریسک در برابر بازار سهام پرداخته شد. نتایج نشان داد طلا در هیچ یک از شرایط نزولی و صعودی به عنوان پناهگاه امن و پوشش ریسک بازار سهام ایران در دوران شیوع ویروس کرونا عمل نمی کند

Authors

امیر محمد نعیم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-سیستم های مالی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

سمیه السادات موسوی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران (نویسنده مسئول)

نجمه نشاط

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه میبد، میبد، ایران