تاثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF09_056

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

سابقه و هدف: اختلال خواب، یک عارضه شایع در سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی، می تواند باعث کاهشکیفیت زندگی سالمندان مبتلا شود. اما مداخلات ساده و کم هزینه مانند ورزش برای بهبود خواب، موردتوجه قرارنمی گیرد. لذا مطالعه حاضر با هدف «تعیین تاثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلابه نارسایی قلبی» انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۶۰ سالمند مرد مبتلا به نارسایی قلبی تیپ دو و سه حضورداشتند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی به روش بلوک بندی به طور مساویوارد گروه آزمون و کنترل شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه" کیفیت خواب پیتسبورگ" استفاده شد.ورزشهای ایروبیک و مقاومتی به مدت ۳ ماه، سه بار در هفته اجرا شد. قبل و بعد از اتمام مداخله، پرسشنامه هاتکمیل و کیفیت خواب افراد دو گروه مقایسه شد.یافته ها: ورزش های ایروبیک و مقاومتی باعث بهبود مدت خواب (۷۷ / ۰ ± ۲۳ / ۰)، میزان بازدهی(۰۱ / ۱±۷۳ / ۰)،کیفیت ذهنی خواب (۹۳ / ۰ ± ۶ / ۰) و عملکرد روزانه (۱۴ / ۱ ± ۰۶ / ۰) شد (P<۰/۰۵)، اما بر اختلالخواب، تاخیر در بخواب رفتن و مصرف داروهای خواب آور تاثیری نداشت.نتیجه گیری: ورزش های ایروبیک و مقاومتی با بهبود کیفیت خواب و برخی از شاخص های برایند خواب بهبهبود عملکرد روزانه سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی کمک می کند.

Authors

زهرا فتوکیان

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

سعید ابروتن

استادیار الکتروفیزیولوژی بالینی قلب، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، بیمارستان آیت الله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل