جایگزین های آفت کش ها در کشت محصولات کشاورزی و چالشه ای پیش رو

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_026

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

بر اساس نتایج مطالعات اخیر، بسیاری از آفت کش ها که برای نابودی آفات استفاده می شوند، برای سلامتی انسان ضرردارند. ورود آنها به دریاچه ها و رودخانه ها، موجب آلوده شدن منابع آبی می شود. از این رو نیاز روز افزون به توسعه جایگزین های آفت کش هابه شدت احساس می شود. از دیدگاه کشاورزان در کشاورزی مرسوم، قانع کننده ترین دلیل جهت جایگزینی آفت کش ها با جایگزین هایدیگر، این است که مقاومت به آفت کش ها به تاخیر افتاده یا از آنها ممانعت شود و از عود دوباره آفات اولیه و بوجود آمدن آفاتثانویه جلوگیری به عمل آید. همچنین دلایل دیگری از قبیل ایمنی غذا، ایمنی کارکنان و ایمنی محیط نیز می توانند جزو اهدافمورد نظر باشند. شایان ذکر است این راه کنش ها عمومی نیستند و بستگی به موقعیت مکانی و زمانی دارند. اساس روش های جایگزینبرای آفت کش ها، راه کنش های کشتی است. به گونه ای که از راه کنش های کشتی بعنوان ضروری ترین راه کنش ها، یاد می شود. اساسآنها ممانعت از کولونیزه شدن آفات یا تکثیر آنهاست. اگر چه روش های جایگزین دیگر، شامل استفاده از روش های تیماری است،اما همواره بر ممانعت نسبت به مداخله تاکید شده است. بدین معنی که از ورود آفات جلوگیری شود تا اینکه از روشهای تیماری وروشهای مداخلهای استفاده شود. انواع روشهای جایگزین که میتوان برای کنترل یا مدیریت آفات استفاده کرد، به چند دسته کلیتقسیم می شوند. ۱) کنترل با روشهای کشت ۲) کنترل با روشهای مکانیکی و فیزیکی ۳) کنترل با روش های بیولوژیکی ۴) کنترلبا انتشار حشرات استریل و یا با راه کنش های خودکشی.

Keywords:

ایمنی , جایگزین های آفت کش ها , کنترل آفات , راهکنش

Authors

هاشم اندیشمند

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران . دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

محمدعلی تربتی

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

مریم محمودزاده

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.