کاهش میزان نیترات انباشت شده در دانه ذرت تحت کاربرد کود تلفیقی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF10_076

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

کاربرد کودهای آلی و زیستی در جهت بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی و افزایش کیفیت محصول تولیدیاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکردو انباشت نیترات در دانه ذرت سینگل کراس سیمون، آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و دو سال زراعی متوالی ۹۸ - ۱۳۹۷ اجراشد. تیمار مایکوریزا در دوسطح کاربرد و عدم کاربرد عامل اصلی و تیمار ورمی کمپوست در سه سطح صفر، ۶ و ۱۲ تن در هکتارعاملفرعی و تیمار نیتروژن در سه سطح صفر، ۱۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتارعامل فرعی فرعی بودند. نتایج تجزیه گامبه گام عملکرد نشان داد که وزن ۱۰۰ دانه ۷۶ درصد، تعداد ردیف دانه در بلال ۵ / ۱۸ درصد و تعداد دانه درردیف بلال ۹ / ۳ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. بررسی همبستگی بین صفات هم نشان داد کهاجزای عملکرد و وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیکی بالاترین همبستگی مثبت را با عملکرد دانه داشتند. براساس هدف تحقیق، تولید بر مبنای میزان انباشت نیترات دانه استاندارد، در بر همکنش اثر مایکوریزا ×ورمی کمپوست ۶ × تن ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن، عملکرد دانه به میزان ۳۶ / ۱۴ تن در هکتار، میزان انباشت نیترات۶۲ / ۴۶ میل یگرم در کیلوگرم وزن دانه، ۵۶ / ۹ درصد پروتئین و ۹۳ / ۷۵ درصد کربوهیدرات ، مطلوبترین ترکیبکودی بر مبنای هدف تحقیق می باشد.

Keywords:

ذرت , شاخص های رشد لجستیک , رگرسیون گام به گام عملکرد , کیفیت , مایکوریزا , نیتروژن و ورمی کمپوست

Authors

امین فرنیا

گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

سعادت ده پهلوان

دانشجوی دکتری گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

مجتبی جعفرزاده کنارسری

گروه زراعت، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

شهرام نخجوان

گروه اصلاح نباتات، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران