تحلیل قابلیت اطمینان توربین گازی دریایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GTC07_070

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

استفاده از توربین های گازی یکی از مهمترین روش های تولید آنرژی در حوزه تولید برق است. این کالای استراتژیک بسیار حساس و گرانقیمت بوده وشرکت های محدودی در عرصه طراحی و ساخت آن با هم رقابت می کنند. مسایل پیجیده آن در حوزه طراحی و ساخت سالهاست توسط محققین موردمطالعه قرار گرفته و تعمیر و نگهداری نیز در دهه های اخیر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله موضوع قابلیت اطمینان یک توربینگازی مورد بررسی قرار گرفته و براساس متدولوژی بلک باکس داده های ثبت شده برای یک توربین گازی دریایی» تحلیل شده و فاصله بین دو تعمیرمحاسبه شده است. توزیع های مختلف آماری نظیر توزیع نمایی» وایبل. لجستیک و لاگ نرمال مورد بررسی قرار گرفته و براساس نتایج تحلیل توزیع وایبلبهترین انطباق را با داده های تجربی دارد و بهترین تابع توزیع برای تخمین رفتار توربین است.

Authors

محمدعلی فارسی

پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری