تعیین سهم منابع ثابت آلایندگی در تولید و انتشار آلاینده های هوای شهر اراک با استفاده از روش ضرایب انتشار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 234

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_018

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

طی چند سال اخیر افزایش آلودگی هوا به معضل بزرگی در شهرهای صنعتی بدل گشته است و به یکی از اصلی ترین نگرانی های محیط زیستی در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. اثرات مخرب محیط زیستی، کاهش شاخص های سلامتی و اثرات زیانبار اقتصادی از پیامدهای آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از جمله اراک است؛ بنابراین با درنظرگرفتن این اثرات مخرب محیط زیستی و بهداشتی آلاینده های هوا، لزوم پژوهش در زمینهآلودگی هوا و تلاش برای یافتن راه حل های مناسب مدیریتی برای کاهش اثرات آن ضروری به نظر می رسد. اولین گام در این زمینه، شناسایی منابع اصلی تولید آلاینده ها و دسته بندی آن ها به منظور تعیین سهم این منابع در ایجاد آلودگی در بازه های زمانی و مکانی مختلف در شهر اراک است. نتایج حاصل از این مطالعات می تواند به عنوان ابزاری مهم در جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی به منظور کنترل و کاهش آلودگی هوا مورد استفاده قرار گیرد. بدین جهت در مطالعه حاضر منابع ثابت آلاینده مهم و تاثیرگذار در شهر اراک شناسایی شده و به تخمین میزان انتشار آلاینده های CO، NOx، VOCs، SOx و PM ناشی از هر یک از این منابع پرداخته شده است. در نهایت سهم منابع در انتشار هر یک از آلایندهها و توزیع انتشار آلاینده هامختلف در شهر اراک مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

محسن رحیمیان

دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش محیطزیست، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

علیرضا مختارنامه

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت

سید مصطفی سیادت موسوی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت