بررسی غلظت بیوآئروسل های قارچی در محیط داخلی مساجد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CANPM09_023

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

سابقه و هدف : آلودگی هوا می تواند شامل آلودگی های قارچی و باکتریایی باشد که به نوع فعالیت، پارمترهای هواشناسی و توپوگرافی منطقه بستگی دارد. هدف این مطالعه تعیین میزان کمی و کیفی بیوآئروسل های قارچی هوا در محیط های بسته (مساجد) می باشد.مواد و روش ها : در این پژوهش توصیفی –تحلیلی، غلظت بیوآئروسل های قارچی در مساجد مطالعه شد. نمونه برداری از بیوآئروسل قارچیتوسطTake۳۰ Quick با دبی ۳/۲۸ لیتر بر دقیقه و مدت زمان ژ۸-۱۰ دقیقه بر روی محیط کشت سابرو دکستروز آگار حاوی آنتی بیوتیککلرامفنیکل صورت گرفت. پس از کشت و تشخیص گونه های قارچی، نتایج به دست آمده با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها : براساس یافته های مطالعه مشخص شد که میانگین کل تراکم قارچی در مساجد A و B به ترتیب m۳/CFU ۱۰/۲۴ و m۳/CFU۱۲۸/۱۲۲/۲ بود. بیشترین و کمترین فرآوانی قارچ جدا شده در طول دوره نمونه برداری به ترتیب پنی سیلیوم و آلترناریا با فراوانی ۵۹/۱۰ و ۳/۴۱ درصد بود. نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین تعداد کلنی قارچ ها با دما و رطوبت در روزهای نمونه برداری وجود ندارد .(P > ۰/۰۵ )نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که پنی سیلیوم غالب ترین قارچ شناسایی شده در هر دو مسجد مورد مطالعه می باشد. بر اساس استاندارد سازمان بهداشت جهانی، غلظت بیوآئروسل های قارچی کمتر از حد استاندارد هوای داخل ساختمان بود

Authors

محمدجواد محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سجاد مظلومی

عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

شهرزاد عبدی دلدارزاده

کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مریم حرمتی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز