لویناس، فیلسوف دیگری

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

76

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSRN-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1401

Abstract:

لویناس فیلسوفی است که از سنت پدیدار شناسانه مقولهی اخلاق را بررسی میکند. وی با محوریت دادن به مبحث «دیگری»، جایگاه مبحث اخلاق را در فلسفههای مضاف جستجو نمیکند بلکه آن را فلسفهی اولی تلقی میکند. در این راستا، با طرح مفاهیمی از قبیل چهره، مسئولیت در برابر امر نامتناهی و دیگری میکوشد رهیافت پدیدار شناسانهاش را با محوریت مقولهی اخلاق بسط دهد. در این مقاله، تلاش شده است با مروری اجمالی اهمیت مقولهی اخلاق و دیگری و پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن را نشان دهیم. لویناس با نقد سنت متافیزیکی غربی که آن را متکی بر هستیشناسی امر همان میداند، بر آن است که نشان دهد با رجوع به سنت تعالیگرای سامی- یهودی میتوان از اندیشهی سوبژکتیویستی گذر کرد و آن را به روی دیگری گشود. بنابراین، لویناس وجود شخص را متکی به چهرهی دیگری و اشخاص دیگر میداند و نسبتهای بین اشخاص را مبنای اخلاق و دوستی فردی و اجتماعی میداند.

Authors

سعیدهکاویانی تبریز
سعیده کاویانی تبریز

دانشگاه اصفهان