کاربرد روش المان مرزی چند ناحیه ای در تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_003

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

مسائلی که دارای هندسه نامحدود هستند دارای کاربرد بسیار زیادی در مهندسی هستند. مدل سازی ناحیه های بدون مرز در روش عددی موضوع بس یار مهمی در مسائل اندرکنش خاک و سازه است. در ا ین مسائل فرمول سازی های گسسته مثل روش اجزای محدود FEM و روش اجزای مرزی BEM بسیار استفاده می شود. فرمول سازی اجزای محدود با مرزهای متغیر هنگامیکه تعدادی از امواج انرژی در نواح ی بسته محدود می شوند ، نتایج تقریبی می دهد. سپس استفاده از المان های نامحدود دینامیکی به عنوان ابزار متناوب مرزهای متغیر برای مسائل دامنه نامحدود معرفی شده است. در حال حاضر بیشتر از روش BEM برای آنال یز مسائل اندرکنش خاک و سازه استفاده می شود

Keywords:

Authors

سید هادی وفائی

کارشناسی ارشد سازه، موسسه اقبال لاهوری مشهد