بررسی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی شرکت نفت و گاز آغاجاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 197

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIRES12_031

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی شرکت نفت و گاز آغاجاری است. نتایج نشان داد که از بین مخاطرات مورد بررسی ریسک صدا، روشنایی و ارتعاش در سطح بالا، ریسک مواجه ه با ترکیبات آروماتیک، استرس حرارتی و پوسچر نامناسب در سطح متوسط و بقیه عوامل در سطح پایین ارزیابی گردیدهاند. در بخش عوامل شیمیایی، سطح ریسک مواجهه با ترکیبات آروماتیک (هم در بخش اداری و هم در بخش عملیاتی) با نمره ریسک ۳ (سطح متوسط) برآورد گردید و دیگر عوامل شیمیایی نمره ریسک ۲ (سطح پایین) را کسب نمودند. در مجموع مشاغل مورد بررسی ۱ / ۵۹ درصد از ریسک ها در سطح پایین، ۴ / ۲۷ درصد در سطح متوسط و درصد در سطح بالا قرار دارند. براساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک به ترتیب ۳ / ۱ و ۹ / ۸۰ درصد از مشاغل اداری و عملیاتی مورد بررسی از نظر ریسک صدا در سطح بالا قرار داشتند. در مورد روشنایی نیز ۳۵ درصد از مشاغل اداری و ۳۵ درصد از مشاغل عملیاتی دارای ریسک در سطح بالا بودند. همچنین در ۸۴ درصد از مشاغل عملیاتی، سطح ریسک مواجهه با ارتعاش در حد متوسط ارزیابی شد. در مورد استرس حرارتی که تنها در مشاغل عملیاتی مشاهده می شود، ۸ / ۵۱ درصد دارای سطح ریسک متوسط و ۲ / ۴۸ درصد دارای سطح ریسک بالا بودند. سطح ریسک مخاطرات ارگونومیک در حد متوسط ارزیابی شد.

Authors

یاسین آقاجری

گروه مهندسی - HSE ، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران