بررسی اثر میدان الکترواستاتیک در عملکرد نمکزدا با استفاده از رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی-مدل موازنه جمعیت

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE05_085

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

در این تحقیق یک واحد نمکزدای الکترواستاتیک با استفاده از روش ترکیبی دینامیک سیالات محاسباتی-مدل موازنه جمعیت در نرم افزار انسیس فلوئنت در دو حالت وجود میدان الکتریکی و عدم وجود آن شبیهسازی شده است. هدف این تحقیق بررسی اثر میدان الکتریکی در میزان جداسازی آب از نفت میباشد. سامانه چند فازی با رویکرد مخلوط مدل سازی شده و برای شبیهسازی رفتار فاز پراکنده آب از معادله موازنه جمعیت استفاده شد. مقایسه نتایج نشان داد که با اعمال میدان الکتریکی متوسط سطحی کسر حجمی آب در خروجی نفت از ۰۶۱۸/۰ به ۰۳۰۴/۰ کاهش یافته است که نشان دهنده اثر مثبت میدان الکتریکی در افزایش جداسازی آب از نفت است.

Authors

محمد رحمانی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران دانشجوی کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی

نسیم طاهونی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران دانشیار - مهندسی شیمی

مژگان عباسی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران استادیار - مهندسی شیمی

محمدحسن پنجه شاهی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، تهران استاد - مهندسی شیمی