بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC02_065

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

مدیران پروژه نقشی مهم در موفقیت پروژه های ساخت و ساز دارند اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش نیازمند نگرشیهمه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف اثرگذار بر آن است. صنعت ساخت وساز دارای محصول نهایی در مقیاس بزرگ،پرهزینه و دارای ساخت سفارشی است. این صنعت، حوزهای شدیدا دانش محور است که موفقیت آن وابسته به دانشورودی است. با توجه به مباحث مطرح شده مفهوم پردازی در ارتباط با مدیریت دانش متخصصین ساخت و ساز تبادلدانش و اطلاعات در بین آنان و عوامل مرتبط با آن مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. بنابراین هدف این پژوهشبررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت ساخت و ساز است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یکپژوهش کاربردی و از نظر روش، یک پژوهش آمیخته کیفی-کمی می باشد. راهبرد مورد استفاده برای بخش کیفیتحلیل سیستماتیک مبتنی بر کدگذاری میباشد که با طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان تحقیق انجامگرفته است. جامعه آماری این بخش را صاحب نظران اساتید دانشگاه حوزه مهندسی عمران و مدیریت شرکت هایعمرانی تشکیل می دادند. در این مطالعه با ۱۲ نفر از صاحبنظران به حالت اشباع رسیدیم. جامعه آماری بخش کمی پژوهش شامل کلیه کارمندان شرکت های عمرانی استان خراسان رضوی بوده است و با توجه به فرمول کوکران تعداد۱۱۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کیفی، شاخص ها از روش مصاحبه و در بخش کمی شاخص هابا استفاده از پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که با توجه به اینکه در شاخص های شناسایی شدهو ابعاد آن سطح معنیداری آزمون کمتر از ۰.۰۵ است در نتیجه فرض صفر پژوهش رد میشود و فرضیه پژوهشمبنی بر وجود تفاوت معنیدار بین میانگین به دست آمده و سطح مطلوب تایید میگردد. به عبارتی میتوان نتیجهگرفت بین وضعیت شاخص های پژوهش با سطح مطلوب تفاوت معنیدار وجود دارد که با توجه میانگین های آنهامیانگین این متغیرها کمتر از حد مطلوب است.

Keywords:

Authors

مهدی عارف خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری مشهد