تحلیل همدیدی بارشهای همراه با طوفان تندری فراگیر بهاره در شمال غرب ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPHGR-54-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1401

Abstract:

بهمنظور شناسایی الگوی فشار در زمان رخداد بارشهای همراه با طوفان تندری فراگیر، ۱۸ ایستگاه واقع در شمال غرب ایران طی دوره ۱۹۹۳-۲۰۱۲ بررسی شد. برای بهدستآوردن روزهای منتخب شاخصهایی قرار داده شد. ۱۰۸ روزی که دارای شاخصهای موردنظر بودند انتخاب شدند و برای تحلیل آماری دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال آنها از سایت مرکز ملی پیشبینی محیطی (Ncep/Ncar) اخذ شد و با استفاده از تحلیل عاملی نمرات عاملها مشخص شد و خوشهبندی دادهها با روش تحلیل سلسلهمراتبی و ادغام Ward انجام شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که به هنگام وقوع بارشهایی همراه با طوفان تندری فراگیر پنج الگو منطقه موردمطالعه را تحت تاثیر قرار میدهد و عامل گستردگی طوفانهای تندری ترکیب الگوهای همدیدی با صعود محلی است. در این پژوهش الگوی کمارتفاع بسته بیشترین و الگوی ناوه عمیق کمترین تکرار را داشتند. الگوی ناوه عمیق و ناوه ضعیف نسبت به سایر الگوها از گستردگی جغرافیایی کمتری برخوردارند و در زمان رخداد آن، منطقه موردمطالعه دمای سطحی بیشتری را تجربه میکند. در این دو الگو بیشینه جریان قائم هوا در تراز زیرین قابل مشاهده است. همچنین، دریای خزر در تامین رطوبت ترازهای زیرین نقش ایفا میکند. هنگام رخداد الگوهای کمارتفاع بسته، بندال و ناوه شرق مدیترانه، منطقه مورد مطالعه دمای سطحی کمتری را تجربه میکند. همچنین، بیشینه جریان قائم هوا در تراز میانی مشاهده شده است. رطوبت در این الگوها بیشتر از منابع دریای سرخ و دریای مدیترانه تامین میشود.

Authors

محمدصالح گرامی

دانشجوی دکترای اقلیم شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مصطفی کریمی

استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

قاسم عزیزی

استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سمیه رفعتی

استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • جلالی،م.؛ دوستکامیان، م.؛ شیری کریم وندی، امین. (۱۳۹۷). بررسی و ...
 • جلالی، م.؛ کمریان، و. (۱۳۹۷). تحلیل الگوهای فضایی توفان های ...
 • حجازی زاده، ز.؛ جعفرپور، ز.؛ پروین، ن. (۱۳۸۶). بررسی و ...
 • تحلیل سینوپتیکی بارندگی های سنگین و فراگیر غرب ایران [مقاله کنفرانسی]
 • ذوالفقاری، ح.؛ معصوم پور سماکوش، ج.؛ جلیلیان، آ.؛ فتح نیا، ...
 • رضایی بنفشه، م.؛ حسین علی پور گزی، ف.؛ جعفری شندی، ...
 • شکیبا، ا.؛ صادقی، س.؛ دوستان، ر. (۱۳۹۴). مراکز فعالیت و ...
 • علیجانی، ب. (۱۳۷۶). تعیین فصول طبیعی در ایران، مجله پژوهش ...
 • علیجانی، ب. (۱۳۹۱). آب و هواشناسی ایران، چاپ یازدهم، انتشارات ...
 • علیجانی، ب. (۱۳۸۱)، اقلیم شناسی سینوپتیک، انتشارات سمت، تهران ...
 • فتاحی، ا.؛ قناد، ه. (۱۳۹۰). تحلیل الگوهای سینوپتیکی توفان های ...
 • گرامی، م. ص. (۱۳۹۴). بررسی سازوکار وقوع بارش های بهاره ...
 • گرامی، م، ص.؛ مفیدی، ع.؛ زرین، آ. (۱۳۹۴). تحلیل فضایی ...
 • Alijani, B.; O’Brien, J. and Yarnal, B. (۲۰۰۸). Spatial analysis ...
 • Alijani, B. (۲۰۰۳). Synoptic Climatology, Fifth Edition, Samt Publications, Tehran ...
 • Alijani, B. (۱۹۹۸). Determining the natural seasons of Iran, Geographical ...
 • Alijani, B. (۲۰۱۳). Iranian Meteorological Book, Eleventh edition, Payame Noor ...
 • Azizi, G.; Gerami, M. S. and Sharifi, L. (۲۰۱۷). Spatial ...
 • Barry, R. G. and Carleton, A.M. (۲۰۱۳). Synoptic and dynamic ...
 • Bednorz, E. (۲۰۰۸). Synoptic conditions of snow occurrence in Budapest, ...
 • Cassano, E. N.; Lynch, A. H.; Cassano, J. J. and ...
 • Changnon, S. A. and Changnon, D. (۲۰۰۱). Long-term fluctuations in ...
 • Dayan, U.; Tubi, A. and Levy, I. (۲۰۱۲). On the ...
 • Donat, M. G.; Leckebusch, G. C.; Pinto, J. G. and ...
 • Doostan, R. and Mirdirikvand, M. (۲۰۱۵). Synoptic analysis of heavy ...
 • Fattahi, E. and GHannad, H. (۲۰۱۱). Analysis of synoptic patterns ...
 • Fleig, A. K.; Tallaksen, L. M.; Hisdal, H.; Stahl, K. ...
 • Gaetani, M.; Pohl, B.; Douville, H. and Fontaine, B. (۲۰۱۶). ...
 • García, C.; Martí, G.; Oller, P.; Moner, I.; Gavaldà, J.; ...
 • Ghavidel Rahimi, Y. (۲۰۱۱). The use of atmospheric instability indices ...
 • Gerami, M.S. (۲۰۱۶). Investigation of the mechanism of occurrence of ...
 • Gerami, M.S.; Mofidi, A. and Zarrin, A. (۲۰۱۶). Spatial analysis ...
 • Hagen, M. and Finke, U. (۲۰۰۰). Motion characteristics of thunderstorms ...
 • Hejazizadeh, Z.; Jafarpoor, Z. and Parvin, N. (۲۰۰۸). Investigation and ...
 • Huth, R.; Beck, C. and Kučerová, M. (۲۰۱۶). Synoptic‐climatological evaluation ...
 • Huth, R.; Beck, C.; Philipp, A.; Demuzere, M.; Ustrnul, Z.; ...
 • Jalali, M.; Doustkamian, M. and Shiri karim vandi, A. (۲۰۱۹). ...
 • Jalali, M. and Kamarian, V. (۲۰۱۸). The Analysis of Spatial ...
 • Kassomenos, P. (۲۰۱۰). Synoptic circulation control on wild fire occurrence. ...
 • Lericos, T.P.; Fuelberg, H.E.; Watson, A.I. and Holle, R.L. (۲۰۰۲). ...
 • López, R. E. and Holle, R. L. (۱۹۹۹). The distribution ...
 • Lykoudis, S. P.; Kostopoulou, E. and Argiriou, A. A. (۲۰۱۴). ...
 • Martin-Vide, J.; Sanchez-Lorenzo, A.; Lopez-Bustins, A. J.; Cordobilla, M.; J. ...
 • Mohammadpour, K.; Sciortino, M. and Kaskaoutis, D. G. (۲۰۲۱). Classification ...
 • Mojarrad, F.; Koshki, S.; Masompour, J. and Miri, M. (۲۰۱۸). ...
 • Pineda, N.; Esteban, P.; Trapero, L.; Soler, X. and Beck, ...
 • Rafiaei, A.; Alijani, B. and Yazdani, M. (۲۰۱۴). Synoptic analysis ...
 • Ramos, A. M.; Ramos, R.; Sousa, P.; Trigo, R. M.; ...
 • Rasilla, D. F.; García-Codron, J. C.; Carracedo, V. and Diego, ...
 • Raziei, T.; Bordi, I.; Pereira, L. S.; Corte‐Real, J. and ...
 • Rezaee Banafshe, M.; Hossein Alipour Ghazi, H.; Jaffari Shendi, F. ...
 • Shakiba, A.; Sadeghib, S. and Doostan, R. (۲۰۱۶). The Synoptic ...
 • Tomás, C.; De Pablo, F. and Rivas Soriano, L. (۲۰۰۴). ...
 • Wilks, D.S. (۲۰۱۱). Statistical methods in the atmospheric sciences(Vol. ۱۰۰). Academic ...
 • Yarnal, B. (۱۹۹۳). Synoptic Climatology in Environmental Analysis. A Primer. ...
 • Yarnal, B.; Comrie, A. ; Frakes, B. and Brown, D. ...
 • Zolfaghari, H.; Masoompour Samakosh, J.; Jalilian, A. and Fathnia, A. ...
 • نمایش کامل مراجع