تاثیر برنامهریزی پابرجا بر حوزه فناوری اطلاعات، فناوری هوافضا و حوزه زیستفناوری درجمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 124

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPIR-13-0_014

تاریخ نمایه سازی: 25 مرداد 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر برنامهریزی پابرجا بر حوزه فناوری اطلاعات، فناوری هوافضا و حوزه زیستفناوری درجمهوری اسلامی ایران می باشد. در این پژوهش از ابزار سیاست گذاری برنامهریزی پابرجا به عنوان روش های پسابرنامهریزی بهره گرفته شده است. حوزه های فناوری اطلاعات، فناوری هوافضا و حوزه زیست فناوری نمونه های مورد مطالعه بوده اند. سندهای توسعه ای سیاست گذاری در این سه حوزه مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج، سیاستها به چهار دسته خیلی پابرجا، پابرجا، تاحدی پابرجا و غیرپابرجا تﻘسیمبندی شد. سیاستهای ابزاری در سندهای توسعه فناوری کشور در سه حوزه مورد مطالعه مﻘایسه شدند. بر اساس نتایج سند حوزه فناوری اطلاعات بیش از دو سند دیگر دارای پابرجایی است و سند زیست فناوری دارای کمترین میزان پابرجاییاست. در سند زیست فناوری نه تنها میزان پابرجایی پایین است، بلکه دارای تناسب با همدیگر نیز نیستند و مواردی که در سند مهمتر بوده است، پابرجایی کمتری دارد. مﻘایسه میان وابستگی به حوزههای فناوری و وابستگی به سناریوها نشان میدهد که سیاست ها بیشتر به سناریوها وابسته هستند تا به حوزههای فناوری.

Authors

شهرام احمدپور

دانشجوی دکترای علوم سیاسی (سیاست گذاری عمومی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

پرویز احدی

استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

یوسف ارجمند

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، واحدخوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

فیروز راد

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور تبریز، تبریز، ایران