قانون حاکم بر سرقت رایانه ای نیروهای انتظامی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

31

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_055

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ سبب ایجاد ابهام و مشکل اساسی در مورد جرایم رایانه ای نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ شده است. با توجه بهاینکه در ماده ۲۶ قانون اخیرالتصویب به صراحت به جرایم نیروهای مسلح اشاره شده ، این ابهام به وجود آمده است که بر سرقت رایانه ای کدام قانون حاکماست؟ آیا قانون جرایم رایانه ای ناسخ قانون مجازات های نیروهای مسلح است یا خیر؟ در پژوهش حاضر قانون حاکم بر جرم سرقت رایانه ای نیروهای انتظامی به روش توصیفی_ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. در بین حقوقدانان در خصوص قانون حاکم بر سرقت رایانه ای نیروهای انتظامی اختلاف نظر وجود دارد .به اعتقاد برخی ماده ۱۳۱ قانون مجازات نیروهای مسلح نسبت به قانون جرایم رایانه ای خاص تلقی می شود و به استناد اصل حقوقی «عام لاحق، ناسخ خاص سابق نخواهد بود» قانون مجازات نیروهای مسلح در مورد جرایم رایانه ای نیروهای مسلح قابلیت اعمال دارد نه قانون جرایم رایانه ای. برخی نیز اعتقاد دارند با تصویب قانون جدید جرایم رایانه ای که در ماده ۲۶ آن صریحا به رسیدگی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح اشاره شده است، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیرهای مسلح نسخ شده است و رسیدگی به جرایم رایانه ای تمامی افراد نیروهای مسلح ، مطابق قانون جرایم رایانه ای خواهد بود.

Authors

امیرحسینزیورپور
امیرحسین زیورپور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه