CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل رابطه مولفه های سازمانی حکمرانی خوب شهری با کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی

عنوان مقاله: تحلیل رابطه مولفه های سازمانی حکمرانی خوب شهری با کیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی
شناسه ملی مقاله: HUDE03_109
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین عظیم زاده شورگلی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کارمالی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
رستم قره داغی - استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

خلاصه مقاله:
زمینه : امروزه مفهوم کیفیت زندگی به خاطر آن که به ابعاد مختلف زندگی بشری مرتبط می شود، تبدیل به یکی از متغیرهای کلیدی برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در مقیاسه ای مختلف تصمیم گیری شده است.هدف : این پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه های سازمانی حکمرانی خوب شهری با کیفیت زندگی شهروندان ز دیدگاه شهروندان استان آذربایجانشرقی صورت گرفته شده است.روش : پژوهش درصد این است که از طریق تجزیه و تحلیل دادههای مربوطه، بررسی تحلیل رابطه مولفه های سازمانی حکمرانی خوب شهری باکیفیت زندگی شهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی بپردازد. بر این مبنا این پژوهش، یک تحقیق کاربردی است. از طرفی چوندر این تحقیق وضعیت موجود مورد توجه میباشد و نظرات شهروندان به کمک دادههای به دست آمده از پرسشنامه مورد تحلیل واقع شد، برحسبگردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است و از نظر جمع آوری آمار و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن یک تحقیق تحلیلی محسوب می شود.یافته : حاکی بر این امر است که بین مولفه های برون سازمانی حکمرانی خوب شهری (پاسخگویی، عدالت گرایی، اثربخشی) و کیفیت زندگیشهروندان از دیدگاه شهروندان استان آذربایجان شرقی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.نتیجه گیری : بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگیشهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست.

کلمات کلیدی:
حکمرانی خوب شهری، کیفیت زندگی، دیدگاه شهروندان، استان آذربایجان شرقی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1498236/