شناسایی و رتبه بندی عوامل اقتصادی موثر بر بازاریابی گردشگری پزشکی استان آذربایجان شرقی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

35

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUDE03_220

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

صنعت گردشگری و جهانگردی را بایستی نوع ویژه ای از فعالیت اقتصادی دانست که به جای صدور کالا و خدمات به بازارهای جهانی، افراد خارجی را برایخرید کالا و خدمات به کشور میآورد. این صنعت به حدی از رشد رسیده که چهارمین بخش از فعالیت های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوبمی گردد. در این حیطه، یکی از گرایش های گردشگری، گردشگری پزشکی است که عبارت است از مسافرت به منظور درمان بیماری جسمی و انجام جراحیتحت نظر پزشکان در مراکز درمانی که ممکن است علاوه بر معالجه و درمان به استفاده از منابع درمانی بیانجامد در این حیطه، عوامل بسیاری می تواند درگردشگری پزشکی موثر باشد یکی از مواردی که به آن اشاره کرد بازاریابی گردشگری پزشکی است پژوهش حاضر سعی بر آن داشت که عوامل اقتصادیموثر بر بازاریابی گردشگری پزشکی در استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است در عامل اقتصادی، ۱۲ شاخص و دو مولفه هزینهخدمات و سهولت سفر بر اساس مبانی نظری پژوهش استحراج شده است داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و Expert Choice مورد ارزیابیقرار گرفت. داده های پژوهش حاکی بر این امر است در بین مولفه های مورد مطالعه، هزینه خدمات بیشترین تاثیر را دارد. همچنین در بین شاخصهای موردمطالعه، تورم بیشترین تاثیر را دارد.

Authors

سیدیوسفحاجی اصغری
سیدیوسف حاجی اصغری

استادیارگروه مدیریت ، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

رستمقره داغی
رستم قره داغی

استادیارگروه مدیریت دولتی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

حامدخدادادی
حامد خدادادی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه مدیریت ، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران