خلق ارزش مشترک: مفاهیم، رویکردها و مهم ترین عوامل موثر در ایجاد

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_055

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

ایجاد ارزش مشترک CSV به یک فرآیند استراتژیک اشاره دارد که از طریق آن شرکت ها می توانند مشکلات اجتماعی را بهفرصت های تجاری تبدیل کنند. رویکرد استراتژیک CSV در حل مشکلات اجتماعی و رابطه نزدیک آن با مسئولیت اجتماعیاستراتژیک شرکتی CSR ، این مفهوم را هم در دنیای شرکتی و هم در دنیای دانشگاهی در کانون توجه قرار داده است. پورترو کرامر ۲۰۱۱ ارزش مشترک را به عنوان مفهوم جدیدی از سرمایه داری معرفی کردند و مدعی آن شدند که محرک قدرتمندرشد اقتصادی و آشتی بین تجارت و جامعه است. با وجود علاقه ی محققان به این ایده ی نو میتوان ادعا کرد که از زمان مطرحشدن این ایده تا کنون مبانی نظری این ایده کمتر مورد توجه بوده است و گاها تناقضات و ابهاماتی در ادبیات خلق ارزش مشترکمطرح می گردد. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات پژوهش در حوزه ی خلق ارزش مشترک پرداخته است.بنابراین این پژوهش یک مطالعه مروری است. در این مقاله بااستفاده از طبقه بندی مطالعه منگوار و داود ۲۰۲۱ مقالات براساسهدف و سوال پژوهش در سه قسمت ۱) مفهوم خلق ارزش مشترک، ۲) رویکردهای مختلف خلق ارزش مشترک و ۳) عواملتعیین کننده خلق ارزش مشترک مورد بررسی قرار می گیرند. بررسی مقالات در این سه حوزه نشان می دهد که خلق ارزشمشترک یک مفهوم نو و انقلابی نمی باشد بلکه ایده ی آن برگرفته از مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشد

Authors

مهدی گلدانی

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه حکیم سبزاوری، سبزوار، ایران