خلق ارزش مشترک توسط مصرف کنندگان در اقتصاد اشتراکی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 218

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_093

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

امروزه اقتصاد اشتراکی یکی از مهم ترین حوزه های رو به رشد فناوری های دیجیتال محسوب می گردد .کمبود زمان در کنارمحدودیت منابع، افراد و سازمان ها را برای به اشتراک گذاری کالا و خدمات ترغیب نموده است. اگرچه تحقیقات راجع به موضوعاقتصاد اشتراکی توجه بسیاری را جلب کرده است، در عین حال یک مدل جامع که چگونگی شکل گیری اهداف و مقاصد مصرفکنندگان ازمشارکت در خلق ارزش مشترک در چنین سیستم عامل هایی را بیان کند ، تاکنون ارائه نگردیده است. هدف از اینمطالعه ارائه و سنجش مدلی از اهداف و مقاصد مشارکت مصرف کنندگان درخلق ارزش مشترک در سیستم عامل های اقتصاداشتراکی SEP ها و ارزیابی تجربی آن مبتنی بر نظریه حمایت اجتماعی ، نظریه کیفیت رابطه ، ادبیات خلق ارزش مشترک واصول اخلاقی بازاریابی است. روش تحقیق کمی از نوع پیمایش است که از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شدهاست. جامعه آماری تحقیق متشکل از تمام کاربران پلتفرم های اقتصاد اشتراکی اسنپ ، تپ سی ، اتاقک و جاباما در شهر تهرانمی باشد. تعداد افراد نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری ساده دردسترس می باشد. محاسبات آماری این پژوهش با استفاده از نرم افزار های آماری SPSS و تحلیل های مربوط به مدل یابیمعادلات ساختاری به منظور تخمین روابط فرضی با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام می پذیرد.

Authors

پریا علیزاده قدیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

محسن نظری

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

رضا آذرپرا

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران