بررسی تاثیر تجربه نام تجاری بر وفاداری به برند با نقش میانجی تعهدعاطفی و محاسباتی و تعدیل گری سن مشتریان در بانک توسعه و تعاون

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

47

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF03_283

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1401

Abstract:

امروزه چالش بزرگ خدمات، کیفیت عالی خدمات و جلب رضایت مشتری است. در سازمان های خدماتی نقش نیروی انسانیمخصوصا کارکنانی که در تماس مستقیم با مشتریان هستند، برای ارائه خدمت با کیفیت در مقایسه با شرکت های تولیدی ازاهمیت بیشتری برخوردار است چرا که، کارکنان جهت ارائه خدمات با مشتریان در تعامل بوده و کیفیت این تعامل متمایز کنندهسازمان های برتر از سایر سازمان هاست . در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تجربه نام تجاری بر وفاداری به برند با نقش میانجیتعهد عاطفی و محاسباتی و تعدیل گری سن مشتریان در بانک توسعه و تعاون پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف،کاربردی واز منظر روش ،توصیفی -پیمایشی می باشد . تعداد نمونه، ۳۸۴ نفر از کلیه مشتریان شعبات منطقه یک بانک توسعه وتعاون در شهر تهران که به صورت تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران انتخاب شد که با استفاده از آزمون کلوموگروفاسمیرینوف، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری لیزرل و آزمون سوبل به بررسی تاثیر بین فرضیه ها پرداخته شد.نتایج تحقیقاتنشان می دهد که با توجه به جدول ضرایب غیراستاندارد میتوان گفت که تمامی فرضیات در سطح ۹۹ % اطمینان مورد تاییدقرار می گیرند و در پایان پیشنهاداتی ارائه شد.

Authors

سید محمد هاشمحسینی
سید محمد هاشم حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور تهران