تحلیل مقایسه ای بین شاخص های مدیریت سبز در موسسات

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMSD-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

کاهش هزینه و آثار منفی زیست محیطی ناشی از مصرف در دستگاههای دولتی که به عنوان یکی از اجزاء آلوده کنندگان محیط زیست می باشند از طریق اجرای نظام مدیریت سبز امکان پذیر است. هدف از این تحقیق مقایسه انواع شاخص های مدیریت سبز در موسسات مختلف است . در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی و کنفرانسها استفاده شده است . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تست آماری One Sample T test استفاده شده است . میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (۰/۵ ± ۰/۴) بیشتر از میانگین کاهش پسماند ۰/۳۹ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (۰/۵ ± ۰/۴) بیشتر از میانگین خرید سبز و بهبود تدارکات ۰/۰۸ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت. میانگین شاخص توجیه استفاده از آب و انرژی (۰/۵ ± ۰/۴) بیشتر از میانگین کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی ۰/۲۳ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . میانگین شاخص کاهش پسماند (۰/۵ ± ۰/۴) بیشتر از میانگین خرید سبز و بهبود تدارکات ۰/۰۸ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص کاهش پسماند (۰/۵ ± ۰/۴) بیشتر از میانگین داخل سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی ۰/۲۳ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . میانگین شاخص خرید سبز و بهبود تدارکات (۰/۲ ± ۰/۰۷) کمتر از میانگین کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی ۰/۲۳ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود داشت . میانگین شاخص بهبود کیفیت محیط داخلی سازمان (۰/۴ ± ۰/۲۳) برابر با میانگین آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی ۰/۲۳ بود، اختلاف آماری معنی داری بین میانگین ها وجود نداشت . حوزه فعالیت شرکت های گیرنده مدرک مدیریت سبز به ترتیب بیشتر در زمینه توجیه استفاده از مواد شامل آب و انرژی > کاهش حجم مواد پسماند و بهبود مدیریت مواد پسماند > بهبود کیفیت محیط داخلی سازمان و آگاه سازی کارکنان نسبت به اهمیت موضوعات زیست محیطی > اتخاذ تدابیر خرید سبز و بهبود تدارکات . شرکت های مورد نظر باید بیشتر در زمینه تولید سیز محصول با استفاده از فن آوری هایی که آلودگی ها را محدود یا حذف می کنند تمرکز کنند . همچنین باید مصرف کنندگان ترغیب برای استفاده از محصولاتی شوند که از نظر زیست محیطی سالم تر هستند و رفتار خرید خود را تغییر دهند که این شرکت ها با تولید چنین محصولاتی یا تغییر فرآیند های خود مشتریان را تشویق به تغییر در رفتار کنند.

Authors

فاطمه برنگی

دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

مژگان زعیمدار

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ، ایران