تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-8_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در دوره زمانی شش ساله بین سال های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ می باشد که براساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیکتعداد ۱۴۸ شرکت و در مجموع ۸۸۸ سال-شرکت به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر از نظر هدفکاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها ازمدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار Eviews و روش داده های پانلی (تابلویی)- اثرات ثابت بهره گرفتهشد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد بین رقابت صنعت و مدیریت سود شرکت ها در دوره بررسی رابطهمثبت و معناداری وجود داشته است. اما اثر تعدیلی رقابت صنعت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مورد تاییدقرار نگرفت.

Authors

سیدرسول معصومی

استادیار، گروه حسابداری، واحد جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران

سمیه قربانی خارکشی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیب، ساری، ایران