بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه احداث سیستم فاضلاب شهری شهرداری هرات)

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

50

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-8_004

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

پروژه های عمرانی، یکی از عوامل اثرگذار بر اقتصاد و پیشرفت کشورها محسوب می شوند. تمام ممالک دنیا برای ایجاد تسهیلاتلازم برای شهروندان خود، دست به اجرای پروژه های عمومی میزنند. اتمام به موقع پروژه های عمرانی باعث ایجاد شغل، گردشمالی و صرفه جویی در منابع مالی می گردد. عدم توجه لازم و کافی در امر تطبیق پروژه های عمرانی با معیارهای لازم آن،می تواند صدمات فراوان و شدیدی را در بسیاری از بخش ها مانند اشتغال زایی، بهره وری و کسب رضایت مردم به وجود آورد.این تحقیق توصیفی - تحلیلی که ازلحاظ هدف کاربردی بوده و نظر به نوع داده ها، ترکیبی- اکتشافی می باشد، با استفاده ازمصاحبه های نیمه ساختاریافته، با عوامل ساخت پروژه احداث سیستم فاضلاب شهری هرات که از طریق نمونه گیری گلوله برفیانتخاب شدند، علل بروز تاخیرات را شناسایی کرد که شامل پنج دسته با ۲۹ زیرمجموعه بودند که از روش تحلیلاولویت بندی شدند. نتایج حاکی از این است که نبود امنیت، بروکراسی روند تدارکات، شرایط اقتصادی AHP سلسله مراتبیکشور، نقص در سیستم ارزیابی پیمانکاران و نداشتن کارمندان متخصص در تناسب با کار در شهرداری هرات، از مهمترینعوامل بروز تاخیرات است.

Authors

محسنگرامی
محسن گرامی

استاد گروه زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

محمدعابدانور
محمدعابد انور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران