تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم (مورد مطالعه گردشگری استان تهران)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-9_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

زمینه : توسعه گردشگری شهری به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه شهری مورد تاکید قرار گرفته است که از طریقفعالیت های کارآفرینانه می توان از فرصت های گردشگری شهری استفاده مناسب کرده و از طریق نوآوریها و خلاقیت هایکارآفرینانه موجب رونق هرچه بیشتر این فعالیت اقتصادی جدید در شهر ها شد. هدف: در این پژوهش، تلاش شد که پیرامونتاثیر تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم، شناخت کسب شود و براساس چارچوب و مدلمفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است. روششناسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران استان تهران که بدلیل مشخص نبودن تعداد آنان بر اساس فرمولکوکران بالغ بر ۳۸۵ نفر انتخاب گردیده اند. همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شدهاست که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ۷۹ % مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیهتحلیل داده ها داده ها از نرم افزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفته است. یافته ها:طبق نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری کارآفرینی راهبردی، ذهنیت کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه،مدیریت استراتژیک منابع و بکارگیری خلاقیت و توسعه بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم تاثیر دارد.

Authors

حمیدرضا حبیبی

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران ایران

علی کنعانی کاشانی

مدرس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، تهران ایران