تاثیر مولفه های پذیرش فناوری اطلاعات بر قصد خرید ترکیبی واسطه کیفیت ارتباط با مشتری ، قصد بازگشت و شهرت (مطالعه موردی: مشتریان شرکت تعاونی دهکده ارتباطات قشم)

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

48

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-9_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه خدمات الکترونیک در راستایکسب رضایت مشتری انجام شد. روش : تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی که از نظر هدف کاربردی میباشد و با تلفیقدو شیوه پیمایشی (جهت ارزیابی متغیر مستقل) و اسنادی (جهت ارزیابی متغیر وابسته) در جامعه آماری مشتریان شرکتتعاونی دهکده ارتباطات قشم که حجم نمونه ۳۸۴ نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامهاستاندارد استفاده شده است. بهمنظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمارتوصیفی و نرمافزار ۲۴ SPSS و برای تجزیهوتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS۲ Smartاستفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنیدار هوش تجاری بر توسعه خدمات الکترونیک ،مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه خدمات الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیک بر رضایت متشری دارد. نتیجه گیری:نتایج نشان داد اثر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در سطح مثبت و معنی دار است. در نتیجه از عواملی که میتواند در راستای توسعه خدمات الکترونیک و در نهایت رضایت مشتریان موثر باشد پرداختن به هوش تجاری و مدیریت ارتباطبا مشتری است.

Keywords:

Authors

بهادردامن کشان
بهادر دامن کشان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد جزیره قشم

حمیدرضاعامری سیاهویی
حمیدرضا عامری سیاهویی

استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد جزیره قشم