CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر مولفه های پذیرش فناوری اطلاعات بر قصد خرید ترکیبی واسطه کیفیت ارتباط با مشتری ، قصد بازگشت و شهرت (مطالعه موردی: مشتریان شرکت تعاونی دهکده ارتباطات قشم)

عنوان مقاله: تاثیر مولفه های پذیرش فناوری اطلاعات بر قصد خرید ترکیبی واسطه کیفیت ارتباط با مشتری ، قصد بازگشت و شهرت (مطالعه موردی: مشتریان شرکت تعاونی دهکده ارتباطات قشم)
شناسه ملی مقاله: JR_JMIER-3-9_003
منتشر شده در زمستان در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهادر دامن کشان - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد جزیره قشم
حمیدرضا عامری سیاهویی - استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور واحد جزیره قشم

خلاصه مقاله:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش هوش تجاری و مدیریت ارتباط با مشتری در توسعه خدمات الکترونیک در راستایکسب رضایت مشتری انجام شد. روش : تحقیق حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی که از نظر هدف کاربردی میباشد و با تلفیقدو شیوه پیمایشی (جهت ارزیابی متغیر مستقل) و اسنادی (جهت ارزیابی متغیر وابسته) در جامعه آماری مشتریان شرکتتعاونی دهکده ارتباطات قشم که حجم نمونه ۳۸۴ نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامهاستاندارد استفاده شده است. بهمنظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمارتوصیفی و نرمافزار ۲۴ SPSS و برای تجزیهوتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار PLS۲ Smartاستفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنیدار هوش تجاری بر توسعه خدمات الکترونیک ،مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه خدمات الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیک بر رضایت متشری دارد. نتیجه گیری:نتایج نشان داد اثر هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری در سطح مثبت و معنی دار است. در نتیجه از عواملی که میتواند در راستای توسعه خدمات الکترونیک و در نهایت رضایت مشتریان موثر باشد پرداختن به هوش تجاری و مدیریت ارتباطبا مشتری است.

کلمات کلیدی:
هوش تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری، توسعه خدمات الکترونیک، رضایت مشتری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1500821/