مدل سازی و وارون سازی سه بعدی داده های مغناطیس زمینی مرتبط با منابع انرژی زمین گرمایی، شمال غرب دلیجان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNFMEG-2-4_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

وجود چشمه های آبگرم متعدد و همچنین نوع زمین شناسی منطقه شمالغرب دلیجان نشان دهنده حضور یک سامانه زمین گرمایی بزرگدر اعماق منطقه است. به منظور شناسایی دقیق این نواحی و مشخص نمودن ساختارهای زمین گرمایی مولد بی هنجاری های مغناطیسی،عملیات مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اطراف چشمه های آبگرم دلیجان در سال ۱۳۹۰ در منطقهای به وسعت حدود ۲۵۰ کیلومترمربع انجام شد. تصحیحات و پردازش های لازم بر روی داده ها صورت گرفت، تا با استفاده از نقشه های بی هنجاری های مغناطیسی بدستآمده، بتوان به ویژگی های ساختاری سیستم زمین گرمایی منطقه و همچنین عمق منبع زمین گرمایی پی برد. پس از شناساییبی هنجاری های اصلی منطقه، با استفاده از روش اویلر، عمق و شاخص ساختاری آن برآورد شد. بر این اساس منشاء بی هنجاری مغناطیسیاصلی در منطقه، یک توده مغناطیسی بزرگ شبه مخروطی در عمق بیشتر از ۲۰۰۰ متر می باشد. سپس با استفاده از نتایج روش اویلرمدلسازی پیشرو و وارونسازی سه بعدی داده ها به ترتیب با استفاده از نرم افزار ModelVision و کد کامپیوتری Mag۳D انجام شد. کد Mag۳D اساس الگوریتم غیر خطی لی- اولدنبرگ عمل می کند به طوری که بهترین جواب ممکن برای توده های مغناطیسی، با روش تکرار حاصل می شود. نتایج این مدلسازی و وارونسازی نشان میدهد که در این منطقه یک بی هنجاری مغناطیسی بزرگ مرتبط با منبع زمین گرمایی در عمق ۲/۵ تا ۵ کیلومتری از سطح زمین وجود دارد. نتایج بدست آمده از این پژوهش انطباق مناسبی با اطلاعات زمین شناسی منطقه مورد بررسی دارد.

Authors

سعید میرزائی

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

محمد محمدزاده مقدم

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

نسیم حیدریان دهکردی

پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

محمود میرزایی

گروه فیزیک دانشگاه صنعتی اراک