تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان کرمانشاه)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAMAE-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان در میان مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاههای لوازم خانگی شهرستان کرمانشاه میباشندکه تعداد ۳۳۱ نفر به عنوان نمونه آماری آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ابزارهای بازاریابی راهبر و عبدالوحید (۲۰۱۱) با ۸ شاخص و پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان راهبر و عبدالوحید (۲۰۱۱) با ۱۳ گویه استفاده شد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از(آزمون اسمیرنوف کولموگروف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان اد که بین ابزارهای بازاریابی سبز و رفتار مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد از بین ابزارهای بازاریابی سبز برچسب محیط زیستی با ضریب ۰/۳۵۸) بیشترین میزان تاثیر را بر رفتار مصرف کنندگان داشته و در رتبه اول قرار گرفته است. بعد برند محیط زیستی با ضریب (/۰۳۴۴) در رتبه دوم و بعد تبلیغ محیط زیستی با ضریب (۰/۲۱۴) در رتبه سوم قرار گرفته است.

Authors

احسان حسینی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه