کنترل شیمیایی گونه های مختلف گل جالیز در کلزا رقم هایولا ۵۰ بر اساس درجه -روز رشد زمان اتصال

Publish place: Iranian Weed Journal
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEED09_052

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در مزارع کلزای رقم هایولا۵۰، آلوده به گونه های گل جالیز در استان های گلستان (ورسن گرگان ) و ایام (دهلران ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تیمار و ۴ تکرار به اجرا درآمد. تیمارها شامل : ۱-گلایفوزیت به میزان ۴۰ میلی لیتر در هکتار به ‎همراه سولفات آمونیوم ۱ درصد در پنج برگی کلزا و ۳۰ روز بعد، ۲-کلوپیرالید به میزان ۶۰۰ میلی لیتر در هکتار در پنج برگی و ۳۰ روز بعد و۳-شاهد آلوده به گل جالیز بدون اعمال تیمار علف کش بود. یک و دو ماه پس از آخرین سم پاشی ، تعداد ساقه های گل جالیز و وزن خشک آن و عملکرد دانه کلزا در زمان برداشت تعیین شد. نتایج نشان داد که در گلستان ، هر دو تیمار علف کش گلایفوزیت و کلوپیرالید تفاوت معنی داری با شاهد آلوده به گل جالیز و بدون اعمال تیمار داشت و سبب کاهش ۹۳ تا ۵۸ درصدی تعداد و وزن خشک گل جالیز موتلی (Orobanche mutelii F.W. Schultz) نسبت به شاهد آلوده به گل جالیز و افزایش عملکرد ۶۵ و ۴۵ درصدی کلزا شد. در استان ایام دو تیمار علف کش تاثیر معنی داری بر کاهش تعداد و وزن خشک گل جالیز مصری (Phelipanche aegyptiaca Pers.) نسبت به شاهد نداشتند.

Keywords:

علف کش , گل جالیز مصری , گل جالیز موتلی .

Authors

نوشین نظام آبادی

بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

محمود شاهی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

معصومه یونس آبادی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

مهدی مین باشی معینی

بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران