واسنجی و اعتبارسنجی مدل SWAT در شبیه سازی رواناب مطالعه موردی: حوضه آبخیز الشتر

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF16_094

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

مدل SWAT، مدلی در مقیاس حوضه آبریز می باشد. این مدل برای پیش بینی تاثیر روش های مختلف مدیریت اراضی بر مقادیر آب، رسوب و مواد شیمیایی- کشاورزی در سطح حوضه های آبریز پیچیده و بزرگ با خاک، کاربری اراضی و شرایط مختلف مدیریتی در دراز مدت طراحی شده است. هدف اصلی در این پژوهش، آزمون کارایی مدل ارزیابی SWAT و قابلیت استفاده از آن به عنوان شبیه ساز جریان و استفاده از نرم افزارهای SWAT-CUP و الگوریتم SUFI۲ برای واسنجی و اعتبارسنجی حوزه آبخیز الشتر لرستان می باشد. حوضه الشتر از شاخه های فرعی رود کشکان از زیر حوضه های کرخه در غرب کشور است. میزان بارندگی سالانه نیز در این حوضه حدود ۴۵۰ میلیمتر است. در این پژوهش از شاخص های عامل P، عامل R، MSE ، R۲ ،NS و SSQR به منظور ارزیابی مدل SWAT استفاده شد. از آمار رواناب ایستگاه هیدرومتری الشتر در سال های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۱، با استفاده از ۷ پارامتر مهم و تاثیرگذار بر نتایج مدلسازی به منظور واسنجی و از سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ برای صحت سنجی این حوضه به کار برده شده است. ضرایب واسنجی برای ایستگاه الشتر برای شاخص های عامل P، عامل R، MSE ، R۲ ،NS و SSQR به ترتیب ۰.۱۳، ۰.۳۹، ۰.۶۴، ۰.۸۷، ۰.۵۱۶ و ۱۱۵ و مقادیر صحت سنجی نیز برای این حوضه به ترتیب ۰.۲۷، ۰.۵۴، ۰.۷۶، ۰.۰۷۵، ۱۸.۰۱ به دست آمد. نتایج کلی واسنجی و صحت سنجی مدل نشان میدهد، مدل SWAT می تواند ابزار مناسبی در رابطه با شبیه سازی رواناب در حوضه الشتر باشد.

Authors

سمانه فردی

کارمند شهرداری، منطقه ۵، تهران