بررسی تاثیر پس از برداشت غلظت های مختلف بنزیل آدنین و نانوکلسیم بر صفات کیفی و دوام عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده داوودی در شرایط انباری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AGRICULTURE06_063

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1401

Abstract:

گل داوودی یکی از مهمترین گیاهان زینتی در عرصه جهانی به شمار رفته و مطالعات در حوزه پس از برداشت این گل ارزشمند، سبب افزایش کیفیت و بازارپسندی آن خواهد شد. در این پژوهش، اثر محلول های نگهدارنده حاوی نانوکلسیم (۰، ۲ و ۴ گرم در لیتر) و بنزیل آدنین (۰، ۲۰ و ۴۰ میلی گرم در لیتر) و اثر ترکیبی دو تیمار در آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برای حفظ کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده داوودی در دمای محیط (۲ ± ۲۰ درجه سلسیوس) و رطوبت نسبی بین ۶۰تا ۷۰درصد بررسی شد. از میان تیمارهای مورد آزمایش، تیمار بنزیل آدنین ۲۰میلی گرم در لیتر سبب حفظ کیفیت بیشتر در گل شاخه بریده داوودی از طریق کاهش وزن کمتر و جذب آب بالاتر گردید. تیمار با غلظت ۴گرم در لیتر نانوکلسیم ۶۶درصد اختلاف نسبت به شاهد جمعیت باکتری کمتری را نشان داد. به طورکلی، با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، تیمار ترکیبی ۲۰میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین و ۴گرم در لیتر نانوکلسیم در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها جهت حفظ کیفیت و همچنین افزایش ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریده داوودی توصیه میشود.

Authors

راضیه محمودزهی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی

رسول اعتمادی پور

استادیار گروه علوم باغبانی