شناسایی و اولویت سنجی شاخص های کارآفرینی پایدار در راستای توسعه کسب و کارهای نوپا

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOE01_067

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت سنجی شاخص های کارآفرینی پایدار در راستای توسعه کسب و کارهای نوپا (کسب و کارهای نوپای غرب استان مازندارن) صورت گرفت. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق در زمره مطالعه موردی قرار گرفته و از نوع کمی می باشد. جامعه آماری تحقیق، ۱۰ نفر از مدیران کسب و کارهای نوپای غرب استان مازندارن بودند که پرسشنامه خبرگان در میان آن ها پخش شد. بدین صورت که در ابتدا پرسشنامه دلفی در میان خبرگان توزیع شد و زیرمعیارهای تحقیق غربال شدند. در گام بعد طی توزیع پرسشنامه سوارا، معیارها و زیرمعیارهای تحقیق وزن دهی شدند. در میان معیارهای اصلی؛ معیار عوامل کسب و کار با وزن ۴۷۲ / ۰ در اولویت اول قرار گرفته است. همچنین در میان زیرمعیارهای تحقیق نیز، سه اولویت نخست را زیرمعیارهای سود، مدیرست کسب و کار و اعتبار به خود اختصاص داده اند.

Keywords:

کارآفرینی , پایداری , کسب و کارهای نوپا

Authors

سیده مرضیهحسینی
سیده مرضیه حسینی

دانش آموخته ی مقطع کارشناسی حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی شفق تنکابن

فاضلهفیضی
فاضله فیضی

دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی مازندران بابل

بهنامامینایی
بهنام امینایی

دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور