ارزیابی معیارهای موثر بر نقاط اسکان منطقه با بافت قدیمی و کم برخوردار از نظر ایمنی و بهداشتی (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهر مشهد)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_034

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

Abstract:

خطر زلزله از دیرباز تاکنون سکونتگاه های انسانی را مورد تهدید قرار داده است. با وجود پیشرفت علم و فناوری در عصر حاضریکی از مهمترین چالشهای پیشرو در مدیریت بحران پس از زلزله، موضوع اسکان موقت حادثه دیدگان است. در این بین، تعیینمکان بهینه برای اسکان موقت پیش از وقوع بحران، از اساسی ترین نیازهای امروز شهرهای کشور است. علیرغم تحقیقات متعددصورت گرفته، تاکنون تحقیق جامعی در زمینه مکانیابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله از دیدگاه مدیریت بحران در نواحیشهری و براساس مجموعه ای جامع از همه معیارهای موثر صورت نگرفتهاست .تحقیق حاضر برای پاسخ گویی به این نیاز انجام شدهو در آن مهمترین عوامل موثر در انتخاب مکان بهینه برای اسکان موقت پس از زلزله در شهر مقدس مشهد (منطقه ۶) به کمک روشتحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice ارزش گذاری و اولویت بندی شده است. با توجه به محاسبات و تجزیتحلیل های صورت گرفته در این تحقیق می توان ازمشخصات زمین و پس از آن دسترسی به شبکه ارتباطی و در نهایت مشخصاتکالبدی که به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند، در امر مکان یابی بهره برد.

Authors

سعید عافیتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی HSE، دانشکده فنی مهندسی،موسسه آموزش عالی مهرالبرز، تهران

فرناز امین صالحی

استادیارگروه مهندسی HSE، دانشکده فنی مهندسی، موسسه آموزش عالی مهر البرز،تهران

زهرا قربانی نیا

دانشجوی دکتری برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران