تاثیر تقویت سیستم حمل و نقل شهری توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF07_059

تاریخ نمایه سازی: 8 شهریور 1401

Abstract:

روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا برای تامین زیرساختهایی نظیر ایجاد امکانات حملو نقلی و …. شده است. در شرایط امروزی وجود یک سیستم حمل و نقلی یکپارچه و پایدار ضرورت دارد ایندر حالی است که ترافیک، افزایش قابل توجه زمان جا به جایی، افزایش تصادفات، آلودگی صدا و نزدیک شدنمیزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سلامت انسانی از تبعات سیستم حمل و نقل ناپایدار در مناطق شهریمحسوب می شود، بنابراین پایداری تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهای استفاده و مدیریت وسایل نقلیهحاصل نمی شود بلکه باید تغییراتی در نحوه تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای رفعمشکلات حمل و نقل ایجاد شود . یک سیستم حمل و نقل پایدار نیازمند فعالیت هایی بیش از کنترل آلودگی هوا،ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است و بررسی ها نشان داده است که هیچ راه حل منفردی برای رفع مشکلاتپیچیده حمل و نقل وجود ندارد و رفع چنین مشکلی نیازمند یک سازوکار جامع، پویا و قابل اطمینان است .مدیریت پایدار حمل و نقل اثرات توسعه حمل و نقل را بر روی کارایی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی،مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی،افزایش بازدهی سیستم حمل و نقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن سیستم افزایشکارایی و جا به جایی کالاها، خدمات و افراد با حداقل مشکلات دسترسی است. در این پژوهش به تاثیر تقویتسیستم حمل و نقل شهری توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشانداد که رابطه ی معناداری بین برخی مولفه های شهرگرایی و عوامل تسهیل پذیرش عمومی حمل و نقل عمومیشهری در شیراز وجود دارد.

Keywords:

تقویت سیستم حمل و نقل , معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز , حمل و نقل شهری , توسعه شهرنشینی , زیرساختهای شهری , حمل و نقل پایدار

Authors

وحید قنبری صفری

کارشناس عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و کارشناس ارشد خاک و پی، شیراز، ایران

امین محمودی

کارشناس عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران

رسول عزیزی

کارشناس عمران معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز و کارشناس مهندسی عمران، شیراز، ایران