شبیه سازی جریانات گردابه ای در اطراف پایه های پل خلیج فارس

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICIRAN07_042

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

تنگه خوران در بخش شمالی جزیره قشم و بین سرزمین اصلی و جزیره قشم واقع شده است. پل خلیج فارس از بخش سرزمین اصلی به بندر پهلو از بخش جزیره قشم به بندر لافت منتهی می گردد. در این تحقیق بر اساس داده های جزرومدی منطقه مدلسازی جریان های جزرو مدی وجریان های گردابی ناشی از ساخت پایه های پل خلیج فارس اجرا شده است. تغییرات تراز سطح آب، سرعت جریان و تغییرات الگلوی جریان وتشکیل جریان های گردابه ای اطراف پایه های پل مدلسازی شده است.مدلسازی جریانات جزرومدی در دو نقطه بندر خمیر و تنگه خوران نتایج مدل ها واسنجی گردید. نتایج مدلسازی ها بیانگر کاهش تراز حدود ۷سانتی متر در بیشینه تراز در موقعیت پایه های پل خلیج فارس می باشد. با توجه به پایستگی جرم، با کاهش سطح تراز آب در پروفایل عرضی وکاهش سطح مقطع گذرا از تنگه خوران، سرعت سیال در مقطع افزایش یافته و به تناسب کاهش تراز افزایش سرعت را داده است. در بیشینهحالت، سرعت جریان در بین پایه های پنجم و ششم که در مرکز تنگه خوران واقع شده اند تا حدود ۲۰ سانتی متر بر ثانیه افزایش می یابد.

Authors

افشین بخشا

کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

سارا الهیاری

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

امیرحسین جاوید

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات