تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای ویژه جودو با و بدون مصرف مکمل ال – آرژنین بر شاخصهای عملکردی مردان جودوکار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UMAPHYSIO01_129

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

جودو از ورزشهایی است که نیازهای فیزیولوژیکی قابل توجهی بر بدن جودوکاران تحمیل میکند از این رو جودوکاران برای عملکرد موفق در مسابقات به قابلیتهای جسمانی بالایی نیاز دارند. در جودو، تولید لاکتات و یون هیدروژن و متعاقبا کاهش PH بدن، یکی از دلایل آسیب به عملکرد ورزشی و بروز خستگی میباشد. از جمله روشهای تمرینی و ارگوژنیکی که احتمالا باعث بهبود عملکرد دستگاه های تولید انرژی (هوازی و بی هوازی) و همچنین کاهش اسیدوز ناشی از سوخت و ساز بی هوازی در جودوکاران میشود، انجام تمرینات دایره ای به همراه مکمل دهی ال- آرژنین است. تمرینات دایره ای با به چالش کشیدن هر دو دستگاه تولید انرژی هوازی و بی هوازی و مکمل ال – آرژنین با بهبود خون رسانی به عضلات در هنگام ورزش و جلوگیری از تجمع یونهای هیدروژن موجب بهبود توان هوازی، توان بیهوازی میشود. مواد و روشها: در یک طرح تحقیقی نیمه تجربی ۲۰ پسر سالم جودوکار شهرستان سراب با میانگین سنی ۱۷/۸۵ ± ۱/۷۷ سال، میانگین قدی ۱۷۵/۲۵ ± ۴/۶۶ سانتیمتر و میانگین وزنی ۷۲/۰۸ ± ۷/۲۴ کیلوگرم با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنیها به صورت تصادفی به دو گروه تمرین - مکمل ۱۰) نفر) و تمرین بدون مصرف مکمل ۱۰) نفر) تقسیم شدند. دو گروه علاوه بر انجام تمرینات جودو، تمرینات دایره ای مبتنی بر فنون جودو را به مدت ۲۰ دقیقه با شدت ۸۵ الی ۹۰ درصد ضربان قلب بیشینه به عنوان پروتکل اصلی تمرین ۳) جلسه در هفته و به مدت ۴ هفته) انجام دادند. همچنین آزمودنیهای گروه تمرین- مکمل، قرصهای یک گرمی ال- آرژنین را به میزان ۴ گرم در روز، به مدت ۴ هفته مصرف کردند. آزمونهای به کار رفته در این مطالعه، آزمون رست برای توان بیهوازی و آزمون کوپر برای توان هوازی بود. برای تحلیل داده ها از آزمونهای آنوا با اندازه گیری مکرر، T وابسته، T مستقل و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری α<۰/۰۵ استفاده شد. یافته ها: افزایش معنیدار توان هوازی، توان بیهوازی و کاهش معنیدار شاخص خستگی در هر دو گروه مشاهده شد (P<۰/۰۵) اما این تغییرات در گروه تمرین – مکمل به طور معنیداری بیشتر بود .(P<۰/۰۵) نتیجه گیری: انجام تمرینات دایره ای ویژه جودو به همراه مصرف مکمل ال – آرژنین باعث بهبود توان هوازی و بیهوازی، کاهش شاخص خستگی در مردان جودوکار میشود.

Keywords:

ال – آرژنین , تمرینات دایره ای ویژه جودو , توان هوازی , توان بیهوازی

Authors

محمد بابائی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

جواد وکیلی

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

سعید دباغ نیکو خصلت

استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران