تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی در بانکها بر عملکرد مالی آنها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 64

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_077

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

مسئولیت پذیری اجتماعی بانکها در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به نحویکه بسیاری از کشورها این مفهوم را برای مقابله با مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، آلودگی مورد توجه قرار دادهاند. بر این اساس در پژوهش تحلیلی حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بانکها بر عملکرد مالی آنها در استان کرمانشاه پرداخته شده است. داده های مورد نظر از ۷۱ بانک طی یک دوره زمانی ۵ ساله گردآوری و از طریق نرم افزار spsswin۲۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه آن با عملکرد مالی بانکها ارتباط معنیداری وجود دارد. به طوریکه بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند گانه مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد پنج گانه آن حدود ۲۴ درصد از واریانس عملکرد مالی بانکها را تبیین نمودند. لازم است به منظور بهبود عملکرد مالی بانکها توجه به مسئولیت پذیری اجتماعی در آنها مورد توجه قرار گیرد.

Authors

احسان امجدیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر، دانشگاه آزاد ملایر