تاثیر ارزش ویژه برند سبز و نگرش به محصولات سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM08_108

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ارزش ویژه برند سبز و نگرش به محصولات سبز بر قصد خرید سبز مصرف کنندگان است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع میدانی می باشد. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل ۳۸۴ نفر از مشتریان محصولات شوینده سبز ecco می باشند. آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار smart-PLS انجام شد و نتایج بررسیها نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ارزش ویژه برند سبز و نگرش به محصولات سبز بر قصد خرید محصولات سبز، همچنین تاثیر مثبت و معنادار تصویر برند سبز، اعتماد برند، وفاداری برند سبز، رضایت از برند سبز و تبلیغات برند سبز بر قصد خرید محصولات سبز می باشد.

Keywords:

ارزش ویژه برند سبز , نگرش به محصولات سبز , قصد خرید محصولات سبز

Authors

شهلا برجعلی لو

استادیار موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایر اانیان ، تهران

فاطمه اسکندر

استادیار موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایر اانیان ، تهران

مریم عامری برکی

دانش آموخته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی الکترون یکی ایرانیان، تهران