بررسی تضمین و حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_298

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

نظام مالکیت فکری یک حق مطلق به پدیدآورنده اعطاء می کند که به موجب آن هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای و با تعمق بر مقررات داخلی ایران و اسناد بین المللی، به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که مناسب ترین رژیم حمایتی برایحمایت از مالکیت فکری یا معنوی چیست ؟ در پاسخ می توان گفت که نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای حقوق انحصاری مالکیت فکری بوده و تاکنوننیز ادامه داشته است

Authors

فاطمه علی دادی طائمه

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه ایرانیان، واحد تهران، ایران