تحلیل حقوقی ارکان تشکیل دهنده جرائم انکار زوجیت یا ادعای آن در حقوق کیفری ایران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_656

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

انکار زوجیت موجودبه قصد عدم ایفای تعهد مالی ناشی از زوجیت است و ادعای زوجیت غیرموجود به قصد عدم ایفای تعهد مالی ناشی از زوجیت است و ادعای زوجیت غیر موجودبه قصد استفاده ی مالی ناشی از زوجیت است جرایم انکار زوجیت یا ادعای زوجیت، از جرایم مطلق است که نیاز به تحقق نتیجهی خاص ندارد.رکن معنوی جرایم انکار یا اعادی زوجیت، از سوء نیت عام تشکیل شده است، جرم ادعای زوجیت را از سوی مرد نیت قابل تحقق دانست.رفتار فی یکی جرم انکار زوجیت و ادعای زوجیت، مثبت و عبارت از هر فعل یا گفتاری است که صراحتا موید انکار زوجیت یا ادعتای برآن باشد و شرط صریح بودن، در شرایط لازم برای تحقق جرم می گنجد.عبارت های «انکار کند» و« مدعی زوجیت با دیگری شود، عبارت انکار زوجیت عام است متیتوان زوجیت سابق را در برگیرد .منکر رابطه زوجیت به حبس تع یری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ماه تا ۲ سال )و یا ج ای نقدی درجه ی ۶ (جزای نقدی بیشاز ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال ) محکوم خواهد شد. ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ " زوجیت" را به نحو مطلق بیان نموده، بنابراینمی توان زوجیت منقطع، را نی شامل گردد . با توجه به اینکه مجازات این جرم در درجه ۶ در طبقه بندی مجازات ها قرار می گیرد لذا تعزیر منصوص میباشد، با توجه به قابل گذشت بودن جرم ادعا و یا انکار زوجیت لذا در صورت گذشت شاکی خصوصی قابلیت ترک تعقیب را دارد، جرم ادعا یا انکار زوجیت در صورت گذشت شاکی شامل مجازات های جایگ ین حبس می شود .دعوی کیفری ادعا یا انکار زوجیت شامل قرار اناطه می باشد .ادعایزوجیت می تواند در قالب طرح هر نوع دعوایی، مالی و یا غیر مالی و یا حقوقی و یا کیفری محقق شود، انکار زوجیت را در "دادگاه " قابل تحقق می داند،اما ادعای زوجیت با طرح شکایت کیفری نیز در دادسرا می تواند مورد رسیدگی مقدماتی قرار گیرد، و سپس در دادگاه رسیدگی شود . آثار حقوقی ادعای زوجیت تاثیر آن به قصد استفاده ی مالی از تعهدات ناشی از زوجیت مانند پرداخت نفقه می باشد . آثار حقوقی انکار زوجیت تاثیر آن به قصد عتدم ایفایتعهد مالی ناشی از زوجیت است مانند عدم پرداخت نفقه می باشد

Authors

فرزانه رضایی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

محسن غضنفری

لیسانس حقوق ، دانشگاه پیام نور