بررسی به آب اندازی سکوی ستونی به وسیله بارج به آب اندازی تحت اثر نیروی موج با زاویه صفر درجه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSMI19_277

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

Abstract:

به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی در شرایط نزدیک به واقعیت. تحت نیروی موج منظم با زاویه صفر درجه در نظر گرفته شده است.کلیه نیروهایموجود در طی فرآیند به آب اندازی و حرکت های سکو و بارج لحاظ شده و بروز مشکلاتی مانند واژگونی سکو یا بارج. برخورد سکو به بارج و یابرخورد سکو به بستر دریا در نظر گرفته شده است. با مدل سازی در نرم افزار موسز فرآیند به آب اندازی سکوی ستونی خریایی شبیه سازی شده است.نتایج این مدل سازی عددی, تاریخچه زمانی حرکت سکوی ستونی خرپایی و بارج و نیروهای وارد بر آن ها است. نمودارهای خروجی نرم افزار موسز،در هر مرحله رفتار سکوی ستونی خرپایی و بارج برای هر نیرو و لنگر را نشان می دهد. با توجه به مقایسه نتایج حاصل از روش های عددی با نتایجنرم افزار موسزء تحلیل دینامیکی حاصله به صورت کاربردی است که به فرآیند به آب اندازی سکوی ستونی خرپایی به عنوان بحرانی ترین مرحله در نصبآن کمک خواهد کرد.

Authors

مجتبی خلیفه ای

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه هرمزگان

کیوان صادقی

استادیار، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا