عوامل موثر برانتخاب دانشگاههای خارجی جهت تحصیل از دیدگاه دانش آموختگان خارج از کشور

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMED-10-3_001

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1401

Abstract:

مقدمه: هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر ترجیح تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور از دید دانش آموختگان خارج از کشور می باشد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی در سال۱۳۹۲بر روی۱۶۰ نفر از دانش آموختگان مراجعه کننده به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و مرکز بین المللی همایش های نهاد ایران انجام گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه پژوهشگر گردآوری شد. همسانی درونی سوالات در تمام خرده مقیاس ها با مقدار آلفای کرونباخ بیش از ۷۰/۰ تایید شد. جهت بررسی عوامل اصلی تاثیرگذاری بر ترجیح تحصیل در خارج از کشور با آزمون تی تک نمونه ای و تعیین اولویت هر یک از عوامل از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: بیشتر افراد مورد مطالعه مردان (۳/۶۴%) بودند. میانگین تاثیر عوامل علم و فناوری۹۱/۲ و میانگین تاثیر عوامل مربوط به جذب دانشجو۸۳/۱ بود. تاثیرگذاری عوامل مربوط به جذب دانشجو، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل علم و فناوری و عوامل اقتصادی بر ترجیح تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور از دید دانش آموختگان از لحاظ آماری معنی دار بود (۰۰۱/۰> p-value). نتیجه گیری: یافته های نشان داد که در بین عوامل اصلی ترجیح تحصیل دانش آموختگان در خارج از کشور عوامل علم و فناوری بیشترین تاثیر و عوامل مربوط به جذب دانشجو کمترین تاثیر را بر ترجیح تحصیل در خارج از کشور دارد و عامل امکانات بیشتر اینترنتی و عدم وجود محدودیت دسترسی به سایت ها مهم ترین عوامل در بین مقوله های علم و فن آوری برای ترجیح تحصیل دانش آموختگان در خارج از کشور بود.

Keywords:

Abroad graduation , selective factors , foreign universities. , واژه های کلیدی: تحصیلکردگان , خارج از کشور , عوامل موثر , انتخاب دانشگاه های خارجی.

Authors

محمدعلی حسینی

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

پرستو نهاوندی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سلیمان احمدی

Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

زینب مقدمی فرد

Iran Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran